Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публична покана за възлагане на обществена поръчка
Публикувано: 20.11.2015

МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ТУК
ЛИНК КЪМ АОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Към

Публична покана, отправена от Държавна опера – Пловдив, съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на музикални инструменти и консумативи за нуждите на Държавна опера - Пловдив по две обособени позиции: 1. Доставка на 6 бр. тромпети; 2. Доставка на консумативи за музикални инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноември 2015 г.

 

гр. Пловдив

 

 

 

 

 

Указания за участие в обществена поръчка по глава 8а от ЗОП с предмет:

„Доставка на музикални инструменти и консумативи за нуждите на Държавна опера - Пловдив по две обособени позиции: 1. Доставка на 6 бр. тромпети; 2. Доставка на консумативи за музикални инструменти “

 

1. Предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е доставката на тромпети и консумативи за музикални инструменти за нуждите на Държавна опера - Пловдив по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1. Доставка на 6 бр. тромпети;

Обособена позиция 2. Доставка на консумативи за музикални инструменти нуждите на оркестъра на Държавна опера – Пловдив.  

 

Тромпетите, предмет на доставка по обособена позиция 1, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • Тромпет серия B 180-37 или екв.
 • Количество – 4 броя
 • Професионален Bb тромпет
 • Отвор на тръбата 11,65 мм
 • Позлатена камбана
 • Кутия.

 

 • Тромпет серия C 180-229 или екв.
 • Количество – 2 броя
 • Професионален С тромпет
 • Отвор на тръбата 11,74 мм
 • Кутия.

 

Консумативите за музикални инструменти, предмет на доставка по обособена позиция 2, са по видове и количества, както следва:

 

Вид музикален консуматив

Количество /бр./

Стойка тромбон

4

Стойка туба

1

Калъф туба

1

Калъф валдхорна

1

Калъф за Контрабас 4/4 Gewa-подплата,презрамки,ципове.Тегло 3.5кг

6

Калъф мек за Туба

1

Калъф контрабас

6

Падушки за флейта-затворена

10

Падушки за флейта-отворена

10

Шомпул за почистване-дървен

1

Падушки за флейта к-т Pisoni

3

Падушки за пиколо к-т Pisoni

3

Пружинки за флейта к-т

3

Пружинки за пиколо к-т

3

Кърпа за вътрешно почистване

4

Тръстика за обой обработена медиум

30

Платъци за кларинет кут.Vandoren

7

Платъци за Es кларинет кут.Vandoren

1

Платъци за бас кларинет

1

Кърпа за Бас кларинет

1

Мундщук denis wick 5

2

Мундщук за кларинет Vendoren

1

Гумичка за мундщук

5

Смазка за корк

5

Падушки за фагот к-т

2

Пружинка за фагот к-т

2

Тръстика за фагот

1

Смазка за корк La tromba

3

Масло за вътрешна част на фагот

3

Стойка за валдхорна

3

Кърпа за почистване hagerty profes.

5

Масло Hetman nr.14

3

Масло Hetman nr.8

1

Масло Hetman nr. 11.5

3

Паста за лъскане Unipo

1

Сурдина denis wick

1

Калъф за валдхорна Ritter

1

Мунщук за тромпет Bach

3

Калъфи за тромпет Ritter

4

Сурдина за тромпет

1

Стойка за сурдина K&M

4

 Масло La tromba

4

Смазка за цуг La tromba

4

Кърпа за лъскане

10

Паста Unipo

1

Стойка за тромбон Hercules

4

Мунщук за тромбон

1

Стойка за туба

1

Стойка за чинели Meinl TMHCS

1

Паста за почистване Paist

2

Анти окис препарат за чинели

1

Кърпи за почистване Gewa

3

Палки за тимпани Adams hard TP1-чифт

1

Палки за тимпани Adams TR3

1

Струни за цигулка Pirastro Oliv

2

Струни за цигулка Pirastro Eudoxa

7

Струни за цигулка Pirastro Evah

3

Струни за цигулка Piastro

1

Струни за цигулка Thomastik

8

Струни за цигулка Spiricore

1

Струни за виола 

1

Струни за виола  Spirocore

8

Струни за виолончело Spirocore

6

Струни за виолончело  Pirastro 1 стр.

1

Струни за виолончело Piastro 2 стр.

1

Струни за контрабас Spirocore  оркестрови комлект

6

Косми виола

9

Косми ЦИГУЛКА

22

Косми контрабас

12

Косми чело

7

  

Горната таблица съдържа необходимите ориентировъчни количества и видове консумативи за музикални инструменти за нуждите на оркестъра на Държавна опера – Пловдив. Същите са индикативни, като конкретните количества, подлежащи на доставка, ще бъдат определяни от Възложителя в писмени заявки. Възложителят заявява необходимите видове и количества консумативи за музикални инструменти съобразно възникналите потребности. Възложителят не е задължен да извършва заявки за доставки за пълната прогнозна стойност на обществената поръчка.

 

2. Място и срок на изпълнение на поръчката

Място на изпълнение на поръчката: гр. Пловдив, ул. Гладстон № 15, Градски дом на културата.

Срокът на изпълнение на поръчката:

 • по Обособена позиция 1- до 31.12.2015 г.
 • по Обособена позиция 2 – до 31.07.2016 г. или до достигане на максималната стойност на договора – което от двете обстоятелства настъпи първо.

3. Цел на обществената поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в доставки – предмет на настоящата поръчка и гарантиращ качественото и своевременно изпълнение на предмета на обществената поръчка за нуждите на Държавна опера – Пловдив.

 

4. Мотиви на избора за възлагане на процедурата

Съобразно направеното планиране за необходим размер на разходите за изпълнение на доставките по настоящата поръчка, прогнозната стойност за реализацията им е в приблизителен размер от 49 500 лв. без включен ДДС, от които по обособена позиция 1 – 35 000 лв. без ДДС, по обособена позиция 2 – 14 500 лв. без ДДС.

С оглед изложеното и с отчитане на нормата на чл. 15 от ЗОП, определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка, е нейната прогнозна стойност. В конкретния случай, видно от посочената прогнозна стойност за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане, е този, регламентиран в разпоредбата на чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за доставка, с местоизпълнение на територията на страната, е в стойностните граници не по-високи от 66 000 лв. без вкл. ДДС, на Възложителя е предоставена правната възможност да не провежда процедурите по ЗОП, при условие, че се приложат условията и реда за провеждане на обществени поръчки, нормативно установени в глава 8 „а“ от ЗОП.

 

5. Прогнозна стойност на поръчката

Общата максимална стойност е до 49 500,00 лв. без включен ДДС, от които по обособена позиция 1 – 35 000 лв. без ДДС, по обособена позиция 2 – 14 500 лв. без ДДС.

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се предлага от участника в ценовата му оферта. В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката в описания вид и обхват. Оферти, чиято обща стойност надвишава максималната стойност, посочена по-горе, ще бъдат отстранявани от участие.

Общата стойност на поръчката е максимална и не е обвързваща за Възложителя, който има право в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставка за цялата стойност.

 

6. Начин на изпълнение на поръчката

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Предложените и доставени тромпети/музикални консумативи следва да отговарят в пълнота на минималните изисквания, посочени в т. 1 от тази документация.

2. Изпълнението на поръчката по обособена позиция 1 включва доставка на всички 6 бр. тромпети. Изпълнението на поръчката по обособена позиция 2 ще се осъществява поетапно, като конкретните количества, подлежащи на доставка, ще бъдат определяни от Възложителя в писмени заявки съобразно възникналите потребности.

3. При предаване на доставката, Изпълнителят следва да представи на Възложителя и съответни сертификати и документи за гаранционна поддръжка.

 

7. Схема за плащане

            Плащането на извършените доставки ще се осъществява съобразно предвиденото в проекта на договор.

 

            8. Изисквания към участниците

8.1.Общи изисквания

8.1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка  може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, или от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението, или от изрично упълномощено/и лице/а.

8.1.2. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение /договор/. Споразумението/договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението/договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

 • всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;
 • е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;
 • изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, без това да  води до отпадане на солидарната отговорност на останалите членове на обединението;
 • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на поръчката. Ако в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, учасктникът задължително представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след  изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след изтичане на срока за подаване на офертите за участие – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата.

8.1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП документите, изрично посочени по-долу за подизпълнителите се представят за всеки един от тях, а изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.

8.2 Приложение на изискванията към участниците спрямо подизпълнител и обединение, което не е юридическо лице:

8.2.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите за доказване на съответствието с критериите за подбор се представят от всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

8.2.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

 • Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
 • Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

 

9. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

9.1. Общи изисквания

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на публичната покана и настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Оферира се пълният обем на поръчката, като не се допуска подаване на оферта за отделни артикули от предмета на поръчката. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Изискваната от Възложителя декларация по 47, ал. 9 от ЗОП не може да се подписва от пълномощник.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в официален превод.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на Участника (ако има такъв).

Представените от Възложителя образци в настоящата документация и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 60 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката от настоящата публична покана. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

9.2. Съдържание на офертата

Офертата следва да съдържа:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.
 2. Представяне на участника по Образец №1, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.
 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, тези документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, тези документи се представят от всеки подизпълнител.

 1. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението.
 2. Декларация /ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 2. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 1. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/.
 2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 4 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 4а /ако е приложимо/.
 3. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /Образец № 5/.
 4. Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец № 6/.
 5. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал.

11.Техническо предложение /Образец № 7/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно.

12.Ценово предложение /Образец № 8/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Ценовото предложение на участника представлява предлаганата от него цена в лева, с включени ДДС и всички разходи по изпълнение на доставката.

9.3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка. Писмените искания могат да бъдат подавани всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч., в деловодството на Държавна опера – Пловдив, най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения най-късно на следващия ден след получаване на искането, като публикува същите в профила на купувача.

 

10. Методика за оценка на офертите

 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА:

П1 – Срок за доставка след подписване на договор/получаване на заявка – тежест 40 %.

П2 – Предлагана цена – тежест 60 %.

 

 • Определяне на оценката по показател П1 - срок за доставка след подписване на договор/получаване на заявка      

Оценката се изчислява по формулата П1 = Пмин./Пi х 40, където Пi е предложението на участника, Пмин. е най-ниският предложен срок от участник.

 • Определяне на оценката по показател П2 - предложена цена   

Оценката се изчислява по формулата П3 = Пмин./Пi х 60, където Пi е предложението на участника, Пмин. е най-ниската предложена цена от участник.

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) - максимален брой точки 100. КО=П1+П2

Забележка: получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

 

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка.

 

 

 1. Образци

 

ДО

ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ,

УЛ. „ГЛАДСТОН” № 15

ГР. ПЛОВДИВ

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на музикални инструменти и консумативи за нуждите на Държавна опера - Пловдив по две обособени позиции: 1. Доставка на 6 бр. тромпети; 2. Доставка на музикални консумативи за нуждите на оркестъра“

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Наименование на участника:……………………………………………….……………………

2.ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:

3.Координати на участника:

Седалище и адрес на управление на  участника:

 

Адрес за кореспонденция:

 

Телефонен номер на участника:

 

Факс на участника:

 

Е-майл на участника:

 

4. Лице, представляващо участника:

Трите имена на лицето:

 

Данни по документ за самоличност:

 

Длъжност на лицето:

 

Телефон на лицето

 

        5. Обслужваща банка и банкова сметка на участника:

Име и адрес на обслужващата банка:

 

IBAN:

 

ВIС:

 

Титуляр на банковата сметка:

 

                                                                                               

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на музикални инструменти и консумативи за нуждите на Държавна опера - Пловдив по две обособени позиции: 1. Доставка на 6 бр. тромпети; 2. Доставка на консумативи за музикални инструменти “, обособена позиция № ......................, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

 

Неразделна част от настоящия документ е декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация.

 

 

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

 

 

 

 

Образец № 2

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

/от лицата по чл. 47, ал. 4 за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от

Закона за обществените поръчки/

 

            Долуподписаният______________________________________________________

                               (трите имена на представляващия участника/подизпълнителя)

ЕГН ____________ с л.к. №____________, издадена на ____________г. от ____________, адрес: гр______________________община _________________ул.____________. № __бл.__ №____., ап. ____, ет. ___.

В качеството си на __________________________________________________________

                      (управител / изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите, представител, прокурист)

на _________________________________________________________________________

    (наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице)

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм / за:

                  /подчертава се вярното/

а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

 

2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

 

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм/ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

 

5.Представляваното от мен юридическо лице:

 • Не е обявено в несъстоятелност.
 • Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

 

6. Представляваното от мен юридическо лице:

 • не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон;

 

            7. Представляваното от мен юридическо лице не е виновено за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение

 

            8. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

 

            9. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

 

10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 

11. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

            Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ________  г.                         ДЕКЛАРАТОР:  _________________

                                                                                         (подпис, печат)

 

Образец № 3

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

 

Долуподписаният /-ната/                                                                (трите имена) в качеството ми на            ______________________________________(посочете длъжността) на                                                         (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на музикални инструменти и консумативи за нуждите на Държавна