Menu button Държавна Опера - Пловдив

Профил на купувача

Публична покана за възлагане на обществена поръчка

Публична покана за възлагане на обществена поръчка
Публикувано: 24.11.2016

МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ТУК
ВРЪЗКА КЪМ АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти АОП

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ДОСТАВКА НА АУДИО СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ, КЕЙС ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВИДЕО МИКСЕР И АУДИО МИКСЕР, МУВИНГ ХЕД ПРОЖЕКТОРИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ»

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
  1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
  2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ
  3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
  4. ГАРАНЦИИ
 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
  1. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
  2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО ОФЕРТАТА
 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
 5. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 6. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
 7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 8. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

РАЗДЕЛ II

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;
 2. Представяне на участника - Образец № 2
 3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3
 4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки – Образец  № 4. 
 5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 5;
 6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката - Образец № 6 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие - Образец № 6а
 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 7;
 8. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 8;
 9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – Образец № 9;
 10. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 10;
 11. Декларация от членовете на обединението – Образец № 11;
 12. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 12;
 13. Техническо предложение – Образец № 13;
 14. Ценово предложение – Образец № 14;
 15. Проект на договор – Приложение № 1.
 16. Техническа спецификация – Приложение № 2

 

 

 

РАЗДЕЛ I

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 

1. Предмет на обществената поръчка«ДОСТАВКА НА АУДИО СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ, КЕЙС ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВИДЕО МИКСЕР И АУДИО МИКСЕР, МУВИНГ ХЕД ПРОЖЕКТОРИ  ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ».

Конкретните технически изисквания, на които трябва да отговарят артикулите, подлежащи на доставка, са описани в следната таблица:

№ по ред

Вид оборудване

Параметри на оборудването

Кол-во

 
 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1

АУДИО СМЕСИТЕЛЕН  ПУЛТ

Аудио смесителен пулт за живо и студийно приложение.

33 моторни плъзгачи ( 32 канала + 1 мастер )

48 входни смесителни канали ( 40 моно + 2 стерео + 2 изхода )

20 Aux ( 8 моно + 6 стерео ) + стерео + Sub бъсове

8 DCA групи с Roll - out

32 аналогови XLR / TRS комбо входа MIC / LINE + 2 аналогови входа RCA ПИН стерео линия

16 аналогови XLR изходи

34 х 34 цифрови запис / възпроизвеждане на канали чрез USB 2.0 + 2 х 2 чрез устройство за USB съхранение

1 разширителен слот за NY64 - D аудио интерфейс карта

1брой

 

 

КЕЙС ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

• Материал : 7mm брезов шперплат

• фенолни смоли ламинат

• 30 х 30 мм алуминиеви ръбове

• 4 средни  брави тип пеперуда

• 6 Окачените дръжки

• 2 плъзгащи релси

• Стоманена ъгли

• 15 cm кабелен канал

• поръчкова пяна за целия кейс

• Конекторите  да са свободно достъпни , устройството може да се използва вътре в долната част

1брой

 

3

ВИДЕО МИКСЕР И АУДИО МИКСЕР

 Multi Format Видео Switcher с вграден USB 3.0 за уеб Streaming и за запис , 12 входа ,  Multi - Format Switcher , поддържа 3G / HD / SD SDI , HDMI , RGB / Component , и композитни видео входове до 1080p (3G SDI), вграждане на аудио с настройките на забавяне, 12 - канален цифров Audio Mixer с XLR , TRS , и RCA жакове , заедно с аудио от SDI и HDMI Томан входове , Layer , Съставяне на PinP , PinP / KEY , и все още , вградени Преглед Touch Monitor ( 7 инчов графичен цветен LCD 800 х 480 точки ) , външно Multi - View изход през HDMI , HDCP поддръжка , USB3.0 видео / аудио изход за уеб стрийминг и запис до 1080p ( некомпресиран )

1брой

 

4

МУВИНГ ХЕД ПРОЖЕКТОР

Газоразрядна лампа  (8000 ° K, 3000 часа). Мощност 575W, с удвояване на производството на арматура 250W. Олекотена в теглото и по-компактна от други движещи се глави в своя клас. 3-градусов лъч . Особености: 2 режима на работа: DMX & Stand Alone, 2 DMX Режими на Каналите: 16 или 19 DMX канала, режим Gobo превъртане, LED DMX 4-Button система меню, ъгъл 5 градуса лъч, Auto XY препозициониране, 14 цвята + бяло, CTB + UV и Сплит Colors, 17 статични, фиксирани gobos , 8-фасет Prism с макроси, Gobo Shake ефект, Gobo размер: 6 мм видима размер Gobo, Независими Gobo и цветни колела, Pan: 540-градусови, Tilt: 270 градуса, моторизирано фокусиране, Shutter: Pulse ефект; случаен Строб бавно към бързо, електронно затъмняване: 0% - 100%, Strobe ефект, Frost Филтър, стъпкови двигатели с микро степинг,  Скоби включени, 3-пинов XLR In / Out, LUX: 770000 @ 5M, 220000 @ 10M , лумена: 8000 LUX, Мощност Twist / изход, Multi-напрежение Operation: 100-240V, 50Hz / 60Hz, лампа: Philips® Platinum 5R разряд, 8000 ° K - 3000 ч. дълъг живот.

10 броя

 

 

2. Критерий за възлагане

Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена.

3. Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е Държавна опера – Пловдив.

4. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение на поръчката е съгласно предложеното в техническо предложение на участника, но не повече от 30 календарни дни.

5. Срок на валидност на офертите

5.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде до 31.01.2017 г.

5.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

5.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

6. Прогнозна стойност

6.1. Прогнозна стойност на обществената поръчка за срока на изпълнение на договора е   45 195 лева без ДДС.

7. Начин на плащане:

Плащането на извършената доставка ще се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на Възложителя, в следните размери и срокове:

- 50% (петдесет на сто) авансово плащане в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- 50% (петдесет на сто) окончателно плащане в срок до 10 (десет) работни дни след приемане на доставката без забележки с двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. Начин на изпълнение на поръчката

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Предложените и доставени артикули следва да отговарят в пълнота на минималните изисквания, посочени в техническата спецификация.

2. Изпълнението на поръчката включва доставка на всички артикули, посочени в спецификацията.

3. При предаване на доставката, Изпълнителят следва да представи на Възложителя и съответни сертификати и документи за гаранционна поддръжка.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

 1. Общи изисквания

1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугите по тази обществена поръчка съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, като участникът следва да приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

 Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум следната информация:

 • правата и задълженията на участниците в обединението;
 • разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 • дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
 • определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва, след като избраният за изпълнител представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението.

1.2.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.2.4. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът може да се позовава на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

1.3.2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

1.3.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.4.  Участникът посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

1.4.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 1.4.1.

1.4.3. Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само, ако Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и и с всеки един подизпълнител е сключил договор, в който да е упоменато подробно видът и количеството на работите, както и да е приложена в офертата декларация за участие от всеки един подизпълнител.

1.4.4. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2. Условия за допустимост на участниците

На основание чл.54, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Отрастраняване на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП ще се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Чл. 54, ал 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

3. Критерии за подбор на участниците

3.1. Общи условия

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението.

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица:

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, които ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

3.2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците

Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 70 000 лв. общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от продажба на едро или дребно на осветителна и/или озвучителна техника.

Обстоятелството се удостоверява в Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец №12 .

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

 

 1. Изисквания при оформяне и представяне на офертите

1. Подготовка на офертата:

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти.

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.

2. Изисквания към съдържанието на офертата:

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва:

 • наименованието на  участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 • адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 • наименованието на поръчката.

2.22.3. Всички документи трябва да са:

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им;

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

3. Съдържание на Опаковката:

 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника;
 2. Представяне на участника (по образец 1), което включва следната информация и приложени към него документи:

            Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция по провеждането на процедурата;

            Копие от документ за самоличност - за участник  физическо лице;

            Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е приложимо;

            Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;

 1. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3
 2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки – Образец  № 4

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки се представят за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацииите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 1. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 5;
 2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 6 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 6а /ако е приложимо/.
 3.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 7;
 4. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 8;
 5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – Образец № 9;
 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 10;
 7. Декларация от членовете на обединението /ако е приложимо/ – Образец № 11;
 8. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 12;
 9. Техническо предложение – Образец № 13.
 10. Ценово предложение – Образец № 14.

4. Запечатване

4.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

 

ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ

УЛ. „ГЛАДСТОН” № 15

ГР. ПЛОВДИВ, 4000

О Ф Е Р Т А

За участие в обществена поръчка с предмет: “……………………………………… …………………………………. ”

Оферта от: …………………………………………………

               /наименование на участника/

Адрес за кореспонденция: …………………..

Телефон: …………………………

Факс: ……………………………..

e-mail: ……………………………

 

4.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката”.

4.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата  обществена поръчка.

5. Място и срок за подаване на оферти

5.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Държавна опера – Пловдив, ул. „Гладстон” № 15, гр. Пловдив – 4000.

5.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

5.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

5.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

6. Приемане и връщане на оферти

6.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

6.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

6.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

6.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 5.3.

 

IV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

 

 1. Оценка на офертите

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

 

 1. Комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО =  СИ + Ц, където:

СИ – срок за изпълнение след подадена заявка от Възложителя

    Ц – предложена цена за изпълнение на поръчката

 

     Максимална комплексна оценка КО = 100 точки

     Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

 1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (СИ)

СИ е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни, считано от скрючване на договора/.

Максимален брой точки – 40, получава офертата, с предложен най-кратък срок за изпълнение.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Точките на участниците се определят по следната формула:

СИ = (Сmin / Сi) х 40, където:

Сmin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/;

Сi – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник /в календарни дни/.

 1. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (Ц)

Ц - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.

 • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Ц е 60 точки. Оценява се крайната предложена от участника цена.
 • Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най-ниска цена; Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %.
 • Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула

Ц = (Цmin / Цi) х 60, където

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката

Цi – представлява цената, предложена от съответния участник.

            Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, както и при констатирани аритметични грешки и несъответствия с образците, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

 

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на Глава девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите предложения. След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията. Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията посочени в документацията на обществената поръчка. Оценяват се само допуснатите оферти, които отговарят на изискванията поставени от възложителя.

В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, представя следните документи:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по седалището на участника;

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.

ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с тях договор/и за подизпълнение.

В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

 

          Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача на Възложителя.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:

1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието.

2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя.

Сроковете в документацията са в календа<